21/09/2013

Relación porcentual das competencias básicas coas materías, en especial coa Educación FísicaAs CCBB (Competencias básicas)  contémplanse como o coñecemento na práctica, é dicir, coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais e, como tales, pódense conseguir tanto no currículo formal como no non formal e informal.
Este enfoque «integrador» das competencias ponse de manifesto non só na súa definición e selección, senón tamén no seu posterior desenvolvemento.
 A través das áreas e materias do currículo da educación obrigatoria, preténdese que o alumnado adquira as CCBB sinaladas. Con todo, non existe unha relación unívoca entre o ensino de determinadas áreas ou materias e o desenvolvemento de certas competencias. Cada unha das áreas e materias contribúe ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das CCBB alcánzase como consecuencia do traballo realizado a través do ensino de varias áreas ou materias.

Competencias e reparto porcentual aproximado de implicación na Educación Física

 1- COMPETENCIA EN INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO (42%) . Ter en conta a importancia do uso responsable dous recursos naturais, a preservación do medio ambiente e a promoción dá saúde.
Habilidade para actuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilita a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida a mellora e preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos.

2- COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA (20%)  Implicación en Educación Física. A segunda materia en importancia. Implica, coñecer, comprender, apreciar e valora criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizadas como fonte de enriquecemento e goce e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 
Finalidade: - Mostrar interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico. - Ter adquirido un coñecemento básico dás manifestacións culturais e artísticas.

3- COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL (15%) - Adquirir conciencia e saber aplicar un conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas (responsabilidade, perseverancia, autocoñecemento, autoestima, creatividade, autocrítica , control emocional … )
- Elixir con criterio propio, imaxinar proxectos e levalos a cabo responsabilizándose deles, tanto no ámbito persoal como social e laboral. 

4- COMPETENCIA SOCIAL E CIUDADANA (12%) Cooperar, convivir, e exercer a ciudadanía democrática nunha sociedade plural. Afrontar a convivencia e os conflictos empleando o xuizo ético basado nos valores e prácticas democráticas.

5- COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (10%) . Dispoñer de habilidades para iniciarse no aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma de acordo ós propios obxectivos e necesidades.

 6- COMPETENCIA DO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E DA COMPETENCIA DIXITAL (5%).  Buscar, obter, procesar e comunicar a información .
Transformar a información en coñecemento, incluíndo o uso das tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para formarse, aprender e comunicarse.
 Finalidade: - Facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas reais de modo eficiente. - Avaliar e seleccionara novas fontes de información e innovación tecnolóxica a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.

7- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (3%) Utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta.
 En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística ao final da educación obrigatoria comporta o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos e o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira.

8- COMPETENCIA MATEMÁTICA (0%).  Habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral.


NOTA. Estos datos están sacados dun documento do MEC, onde só fala do castelán como competencia lingüística, polo que os datos variarían moito na implicación e importancia dependendo da comunidade autónoma, pois estanse a dar casos, sobre todo nas cidades, onde os rapaces non son capaces de manter unha conversación fluída ou distendida na  lingua propia da comunidade nos ciclos superiores  (como por exemplo no caso galego). 


Sem comentários:

Enviar um comentário